دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دروس کارشناسی رشته  حسابداری

ردیف

دروس

کل واحد دوره که باید گذرانده شود

1

دروس عمومی

21

2

دروس پایه

52

3

دروس اصلی

12

4

دروس تخصصی

50

جمع کل دروس دوره                           135 واحد    

دروس پیشنیاز                                              4 واحد

       دروس پیشنیاز شامل :زبان پیشنیاز وریاضی پیش نیاز می باشد.(دوواحدی)

 

      دروس پایه کارشناسی

         رشته حسابداری 

عنوان

 درس

واحد

کد

 درس

دروس

 پیشنیاز

روانشناسی عمومی

3

233200

-

جامعه شناسی

3

233201

-

اصول علم اقتصاد1

3

233202

-

اصول علم اقتصاد2

3

233203

اصول علم اقتصاد1

ریاضیات پایه

3

233204

ریاضی پیش

ریاضیات کاربردی

3

233205

ریاضیات پایه

آمار کاربردی

4

233206

ریاضیات پایه

مبانی وکاربرد کامپیوتر

3

233212

سال دوم

پزوهش عملیاتی (1)

3

233207

ریاضیات کاربردی. آمار کاربردی

پزوهش عملیاتی (2)

3

233208

پزوهش عملیاتی (1)

مدیریت تولید

3

233209

آمار کاربردی

حقوق بازرگانی

3

233210

-

پول وارز وبانکداری

3

233216

اصول علم اقتصاد2

مبانی سازمان مدیریت

3

233211

-

توسعه اقتصادی

3

233213

اصول اقتصاد2

وریاضی کاربردی

مالیه عمومی

3

233214

اصول علم اقتصاد2

روش تحقیق

3

233215

ریاضیات پایه- آمار کاربردی

جمع کل دروس پایه   52  واحد

 

             دروس اصلی کارشناسی

رشته حسابداری

عنوان

 درس

واحد

کد

 درس

دروس

 پیشنیاز

اصول حسابداری 1

4

233218

-

اصول حسابداری 2

4

233219

اصول حسابداری2

اصول حسابداری 3

4

233220

اصول حسابداری 3

جمع کل دروس اصلی   12  واحد

 

        دروس تخصصی کارشناسی رشته حسابداری 

عنوان

 درس

واحد

کد

 درس

دروس

 پیشنیاز

حسابداری میانه 1

4

233222

اصول حسابداری 3

حسابداری میانه 2

4

233223

حسابداری میانه 1

حسابداری پیشرفته1

3

233224

حسابداری میانه 2

حسابداری پیشرفته2

3

233225

حسابداری پیشرفته1

حسابداری صنعتی 1

3

233221

اصول حسابداری 3

حسابداری صنعتی 2

3

233226

حسابداری صنعتی 1

حسابداری صنعتی 3

3

233227

حسابداری صنعتی 3

حسابرسی1

3

233228

اصول حسابداری 3

حسابداری  و حسابرسی

4

233229

اصول حسابداری 2

اصول تنظیم وکنترل بودجه

حسابداری مالیاتی

2

233250

اصول حسابداری 2-حقوق بازرگانی

اصول تنظیم وکنترل بودجه

3

233230

مالیه عمومی1

مدیریت مالی 1

3

233231

حسابداری صنعتی 1

مدیریت مالی 2

3

233232

مدیریت مالی 1

مباحث جاری حسابداری

2

233233

سال آخر

زبان تخصصی 1

2

233234

زبان عمومی

زبان تخصصی 2

2

233235

زبان تخصصی 1

حسابرسی2

3

233236

حسابرسی1

جمع کل دروس تخصصی   50  واحد